Caràcter propi de l’Escola Antaviana :

  • El català és la llengua vehicular de l’escola Antaviana i l’utilitzem com a primera llengua, reforçant-ne l’aprenentatge mitjançant processos d’immersió.
  • Ens definim com escola inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi.
  • Tenim com a valors bàsics l’equitat, la inclusió, la coeducació , la laïcitat i el respecte a la pluralitat, entre d’altres… i ho apliquem adoptant mesures per atendre la diversitat i garantint la llibertat de pensament i de ideologies.
  • Intentem donar als nostres alumnes les informacions d’una manera objectiva perquè progressivament es formin els seus propis criteris i, analitzant la realitat, puguin prendre les seves decisions d’una manera responsable. També respectem les idees i les creences de llurs mares, pares o tutors.
  • Al nostre centre acollim nens i nenes amb discapacitats físiques, psíquiques i/o sensorials.
  • La procedència del nostre alumnat és diversa i enriquidora. Tanmateix, hi ha moltes famílies desafavorides socialment i/o econòmica i, des de l’escola no s’exclou ningú per motius de procedència, ideologia, religió i/o nivell econòmic.
  • El nostre centre practica una educació per a la igualtat sense discriminació per raons de sexe.
  • L’escola es defineix d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies i de cerca de l’excel•lència.projectes.jpg

Aquets principis inspiren el projecte educatiu del centre en exercici de l’autonomia que aquesta llei li reconeix.

El projecte educatiu es compromet expressament a complir aquests principis i a determinar la relació amb els alumnes i les famílies, la implicació activa del centre en l’entorn social i el compromís de cooperació i d’integració plena en la prestació del Servei d’Educació de Catalunya

(En revisió)