Publicat al DOGC d’avui 05/06/2018:

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis de menjador (exp. 08075657/1/2018

El Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques el teniu a la carpeta DOCUMENTS | LICITACIONS

L’horari de presentació de la documentació a la secretaria del centre és de dilluns a divendres lectius de 09 a 13.00 hores.

El dia de la visita tècnica serà el dilluns 18 de juny de 2018 a les 9,15 hores a l’Institut Escola Antaviana, c/ Nou Barris 12 (entrada pel passatge d’Antaviana s/n) de Barcelona.